1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Divamoda s.r.o, so sídlom Myslina 50, 06601 Humenné, IČO: 50711610, OU-HE-OZP-2017/001770-2, č. obchodného registra 720-22109, email: info@divamoda.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, tel. č., email

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.  
Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.
Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  
Cookies
S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.  

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
•    zaslaním oznámenia na email info@divamoda.sk
•    zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti
•    zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy na právnom základe oprávnený záujem.

Ďalšími príjemcami sú:
- Zasielateľské spoločnosti ( GLS ) a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platby
- RoyalWEB.sk, IČO: 50051849
- Newsletterová služba Mailchimp


7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
- Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
- Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

9. Máme zodpovednú osobu?

Nepoverili sme žiadnu zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevzniká.

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@divamoda.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:
- Program na administráciu web stránky
- Google Analytics
- Mailchimp


12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

13. Aké máte práva?

- Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.


- Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.


- Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:


1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
2. odvoláte svoj súhlas
3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet


- Právo na obmedzenie spracúvania.

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s  nimi pracovať nebudeme.

K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:


1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


- Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.


- Právo namietať.

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:


1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
2. z dôvodu nášho oprávneného záujmu
3. vytvárania profilu žiaka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody


14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
zaslaním oznámenia na email info@divamoda.sk
zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti
zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.